top of page

Statute of
Wyprawiamy Dobro

STATUT FUNDACJI
pod nazwą „Wyprawiamy Dobro”

zwany dalej jako „Statut” (tekst jednolity 05 kwietnia 2022 r.)

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

   §1. Fundacja pod nazwą „Wyprawiamy Dobro” - zwana dalej „Fundacją” ustanowiona na mocy oświadczenia o ustanowieniu fundacji z dnia piątego kwietnia dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (05-04-2022r.) sporządzonego przed Pawłem Andrzejem Kanią, notariuszem w Warszawie, za numerem Repertorium A 1304/2022, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203) oraz postanowień niniejszego Statutu.


1) Fundacja używa pieczęci z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji.
2) Fundacja może posługiwać się prawnie zastrzeżonym znakiem graficznym.


   § 2. Fundacja posiada osobowość prawną.


1) Siedzibą Fundacji jest Pułtusk
2) Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.
3) Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność również poza granicami państwa.
4) Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami, w tym w szczególności poprzez wspieranie przez Fundację innych
5) Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek.
6) Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.


   § 3. Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (ustawa o działalności pożytku publicznego).
 

   § 4. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub odpłatna w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.
 

   § 5. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku; osiągany dochód przeznaczać będzie na działalność pożytku publicznego.

 

   § 6. Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister właściwy.

Rozdział II. CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

   § 7. Celem działania Fundacji jest działalność w zakresie:


1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
2) działalności charytatywnej;
3) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
4) ochrony i promocji zdrowia;
5) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
6) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
7) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
8) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
9) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
10) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
11) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
12) promocji i organizacji wolontariatu,
13) działalności na rzecz dzieci i młodzieży;


   § 8. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:


1) organizowanie zbiórek rzeczowych m.in. przyborów szkolnych dla dzieci i młodzieży;
2) organizowanie, współorganizowanie i finansowanie szkoleń, kursów i warsztatów różnego typu;
3) organizowanie, współorganizowanie i finansowanie warsztatów zajęciowych i klubów oraz grup wsparcia;
4) działanie na rzecz ochrony i promocji zdrowia;
5) organizowanie i współorganizowanie niedochodowych produkcji multimedialnych;
6) organizowanie kampanii promocyjnych, akcji społecznych promujących cele Fundacji „Wyprawiamy Dobro”;
7) prowadzenie niedochodowej działalności wydawniczej i producenckiej w zakresie realizacji celów statutowych;

8) pomoc finansową i rzeczową- fundowanie stypendiów;
9) organizowanie, współorganizowanie i prowadzenie niedochodowych placówek szkoleniowych;
10) włączanie się w działające projekty zgodne z celami fundacji w zakresie pozyskiwania funduszy na ich realizację;
11) pomoc kryzysową, materialną, humanitarną i finansową;
12) kampanie informacyjne, społeczne i inne działania medialne;
13) działania kulturalne w tym festiwale, wystawy i pokazy filmów, oraz wspieranie działalności placówek kulturalnych, kulturalno-oświatowych, wychowawczych i przyznawanie nagród w kraju i za granicą;
14) współpraca międzynarodowa.


   § 9. O ile przepisy nie stanowią inaczej, dla osiągnięcia celów określonych w Statucie Fundacja może wspierać lub podjąć współpracę z każdym podmiotem.

Rozdział III ORGANY FUNDACJI

   § 10. Organami Fundacji są̨:


1) Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem;
2) Rada Fundacji, zwana dalej Radą.


   § 11. Ta sama osoba może być członkiem tylko jednego organu Fundacji jednocześnie.


   § 12. Członkowie organów Fundacji nie pobierają wynagrodzenia za udział w obradach, ale mają prawo zwrotu uzasadnionych kosztów poniesionych w związku z realizacją obowiązków członka organu.


  § 13. Mandat członka organu Fundacji wygasa z dniem zakończenia kadencji lub odwołania członka organu lub z chwilą złożenia pisemnej rezygnacji z udziału w pracach organu Fundacji albo z chwilą śmierci członka organu Fundacji.


   § 14. Członkami organów Fundacji nie mogą̨ być́ osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.


   § 15. Odwołanie członka organu Fundacji może nastąpić́ w przypadku:


1) nienależytego wykonywania obowiązków przez członka organu;
2) naruszenia postanowień́ Statutu przez członka organu.


   § 16. Członkowie organu Fundacji w przypadku czasowej niemożliwości uczestnictwa w pracach organu mogą̨ wyznaczyć́ pełnomocnika, który będzie reprezentował ich na posiedzeniach i który będzie dysponował ich głosem przy podejmowaniu decyzji przez ten organ. Pełnomocnictwo powinno być́ udzielone w formie pisemnej i powinno określać́ czas oraz zakres obowiązywania udzielonego pełnomocnictwa.


   § 17. Decyzje organów podejmowane są̨ w formie uchwał zapadających zwykłą większością̨ głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje, w zależności od organu, odpowiednio głos Prezesa Zarządu lub Przewodniczącego Rady.
 

   § 18. Zarząd kieruje bieżącą działalnością̨ Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.


   § 19. Kompetencje zarządu:


1) podejmuje wszelkie czynności związane z bieżącą działalnością̨ Fundacji;
2) przygotowuje i uchwala projekty wieloletnie i roczne działania Fundacji;
3) zarządza majątkiem Fundacji;
4) przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy;
5) uchwala zmiany Statutu;
6) uchwala zmianę̨ celów statutowych Fundacji i sposobów ich realizacji;
7) uchwala zmiany nazwy Fundacji;
8) decyduje w sprawach prowadzenia przez Fundację działalności gospodarczej.


   § 20. Zarząd składa się̨ z 1 do 4 członków, w tym z Prezesa i w razie potrzeby - Wiceprezesa. Pierwszych Członków Zarządu powołuje Fundator natomiast kolejnych powołuje i odwołuje Rada w drodze uchwały, podjętej zwykłą większością̨ głosów,
przy czym Fundator może ustanowić siebie jako jednego z Członków Zarządu. 


   § 21. Pierwszy Zarząd został powołany przez Fundatora w składzie:


1) Aleksandra Kalicka-Kozik- Prezes Zarządu;
2) Katarzyna Kalicka-Lots- Wiceprezes Zarządu
3) Mateusz Lots- Członek Zarządu
4) Paweł Kozik- Członek Zarządu

   § 22. Prezes Zarządu, Wiceprezes oraz Członkowie Zarządu powoływani są na czas nieoznaczony.
 

   § 23. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych oraz podpisywania dokumentów w imieniu Fundacji uprawniony jest Prezesa Zarządu oraz Wiceprezes (reprezentacja jednoosobowa).
 

   § 24. Do czynności zobowiązujących przekraczających 25 000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych) wymagany jest podpis dwóch członków zarządu.
 

   § 25. Dwaj członkowie Zarządu działający łącznie mogą̨ udzielić́ pełnomocnictwa do reprezentowania Fundacji i podpisywania w imieniu Fundacji dokumentów. Zarząd prowadzi rejestr pełnomocnictw.


   § 26. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.

 

   § 27. Zarząd obraduje na posiedzeniach, które odbywają̨ się̨ w miarę potrzeb, nie rzadziej niż̇ raz w roku.
 

   § 28. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy bądź́ na wniosek innego członka Zarządu albo na wniosek Rady.
 

   § 29. W przypadku złożenia wniosku o zwołanie posiedzenia przez osoby do tego uprawnione, Prezes Zarządu zobowiązany jest zwołać́ posiedzenie nie później niż̇ w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku.
 

   § 30. W porządku obrad posiedzenia Zarząd zobowiązany jest umieścić punkty wnioskowane przez inicjatora zwołania posiedzenia. O terminie posiedzenia Prezes Zarządu zawiadamia pozostałych Członków Zarządu oraz Rade, co najmniej 3 dni przed datą posiedzenia
 

   § 31. Zarząd może podjąć uchwały jedynie w sprawach wymienionych w porządku obrad, chyba że na posiedzeniu obecni są̨ wszyscy członkowie Zarządu i nikt z obecnych nie zgłosi sprzeciwu co do podjęcia uchwały w sprawie nie uwzględnionej w porządku obrad.
 

   § 32. Posiedzenie Zarządu może odbyć się̨ bez zachowania formalności, o których mowa wyżej, jeżeli na posiedzeniu stawią się̨ wszyscy Członkowie Zarządu i żaden z nich nie zgłosi sprzeciwu co do odbycia posiedzenia w tym trybie. Na tak zwołanym posiedzeniu ustalenie porządku obrad wymaga zgody wszystkich Członków Zarządu.
 

   § 33. W przypadkach niecierpiących zwłoki głosowanie może odbyć się̨ w drodze ustalenia telefonicznego, za pomocą̨ poczty elektronicznej bądź ustalenia korespondencyjnego, z dopełnieniem staranności powiadomienia wszystkich Członków Zarządu.
 

   § 34. Rada składa się̨ z 1 do 3 członków, w tym Przewodniczącego Rada. Członków Rady powołuje i odwołuje Rada w drodze uchwały przyjętej zwykłą większością̨ głosów.


1) pierwsi członkowie Rady powoływani są przez Fundatora a następnie kolejni przez samą Radę na czas nieoznaczony;
2) mandat członka Rady wygasa z dniem odwołania Członka Rady lub z chwilą złożenia, na ręce Zarządu, pisemnej rezygnacji z udziału w pracach Rady albo z chwilą śmierci członka Rady.

   § 35. Pierwszy skład Rady powołany przez Fundatora w składzie:

a. Michał Omyła- Przewodniczący Rady;
b. Paweł Sadowski- Członek Rady.

   § 36. Członkowie Rady Fundacji:


1) nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z członkami Zarządu Fundacji w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
2) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

3) za wykonywanie funkcji Członka Rady Fundacji oraz za udział w posiedzeniach członkowie Rady Fundacji nie otrzymują wynagrodzenia. Fundacja może zwrócić członkowi Rady Fundacji uzasadnione koszty rzeczywiście poniesione
w związku z pełnioną funkcją.

   § 37. W sytuacji, gdy wszyscy członkowie Rady zrezygnowali z udziału w pracach Rady bez dokonania wyboru kolejnego składu Rady, nowy skład Rady jest powoływany przez Zarząd w drodze uchwały przyjętej zwykłą większością̨ głosów.
 

   § 38. Rada jest organem kontrolnym i opiniodawczym.
 

   § 39. Do kompetencji Rady należy w szczególności:


1) stały nadzór nad działalnością̨ Fundacji we wszystkich dziedzinach jej działalności;
2) powoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu;
3) powoływanie przewodniczącego Rady;
4) rozpatrywanie i zatwierdzanie corocznego sprawozdania z działalności Zarządu oraz decyzja w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium za rok objęty sprawozdaniem;
5) ustalanie wytycznych co do wysokości wynagrodzeń́ pracowników Fundacji oraz innych osób współpracujących z Fundacją na podstawie umów cywilno-prawnych;
6) występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji;
7) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd.

 

   § 40. W przypadku jednoosobowej Rady decyzje podejmowane są̨ jednoosobowo.

 

Rozdział IV MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

   § 41. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski, na który składa się wkład przekazany przez Fundatora w kwocie 1 000,00 zł (jeden tysiąc złotych).
 

   § 42. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
   

   § 43. Dochodami Fundacji są̨:


1) grantów, czyli umów o przekazanie Fundacji środków z obowiązkiem rozliczenia dotacji;
2) subwencji i darowizn;
3) funduszy europejskich oraz regionalnych programów operacyjnych i programów prowadzonych przez lokalne grupy działań;
4) spadków i zapisów;
5) odsetek od środków pieniężnych Fundacji;
6) dochodów ze zbiórek, imprez publicznych, aukcji oraz akcji charytatywnych.

 

    § 44. Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą̨ być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
 

 § 45. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd może złożyć́ oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
 

   § 46. Fundacja prowadzi gospodarkę̨ finansową i rachunkowość według zasad obowiązujących osoby prawne.
 

   § 47. Fundacja nie ma prawa podejmowania działań́ polegających na:


1) udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji pozostają̨ w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są̨ związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „Osobami Bliskimi”;
2) zakupie na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą̨ członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich Osoby Bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.


Rozdział V POSTANOWIENIA KOŃCOWE

   § 47. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągniecia celów, dla realizacji których została ustanowiona lub wobec wyczerpania jej środków finansowych oraz majątku.


1) likwidatorem Fundacji jest Zarząd.


   § 48. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Warszawa, dnia 05 kwietnia 2022.

bottom of page